Kontrolowana próba Bupropionu o przedłużonym uwalnianiu, plastra nikotynowego lub obu dla rzucenia palenia ad 6

Zmiany były jednak mniejsze w trzech grupach leczonych aktywnie niż w grupie placebo w ciągu pierwszych sześciu dni po dacie zakończenia leczenia oraz w ciągu następnych tygodni. Wyniki inwentaryzacji depresji Becka mieściły się w zakresie normalnym w linii podstawowej (tabela 1). Leczenie nie miało wpływu na wyniki. Analizy nie wykazały żadnej interakcji między powtarzanymi pomiarami a leczeniem podczas leczenia i obserwacji.
Zmiana ciężaru
Na początku leczenia nie było znaczących różnic w średniej masie ciała wśród czterech grup (Tabela 1). Do 7. tygodnia (po którym zmniejszono dawkę plastra nikotynowego z 21 do 14 mg na dzień), osoby z grupy placebo zyskały średnio 2,1 kg, w porównaniu z przyrostem 1,6 kg w grupie plastra z nikotyną, 1,7 kg w grupie otrzymującej bupropion i 1,1 kg w grupie leczenia skojarzonego. Porównania grupowe par za pomocą studenckich testów zakresowych Tukeya w tygodniu 7 wskazały, że osoby w grupie leczenia skojarzonego zyskały znacznie mniejszą wagę niż osoby w grupie placebo (P <0,05) lub grupa bupropionowa (P <0,05). Nie zaobserwowano istotnych różnic między grupami pod względem średnich zmian masy po 7. tygodniu.
Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane. Tabela 3 przedstawia zdarzenia niepożądane zgłaszane przez 10 procent lub więcej pacjentów w dowolnej grupie. Bezsenność była najczęściej zgłaszanym zdarzeniem niepożądanym, występującym u 47,5% pacjentów w grupie leczonej skojarzonej, 42,4% osób z grupy bupropionu, 30,0% osób z grupy plastra z nikotyną i 19,5% osób z grupy grupa placebo. Reakcje w miejscu podania i zaburzenia snu były najczęstsze wśród osób, które używały plastra nikotynowego.
Łącznie 79 pacjentów (8,8 procent) przerwało leczenie z powodu działań niepożądanych: 6 w grupie placebo (3,8 procent), 16 w grupie z nikotyną (6,6 procent), 29 w grupie bupropionu (11,9 procent) i 28 w grupie leczenia skojarzonego (11,4 procent). Częstość przerwania leczenia była większa wśród osób otrzymujących bupropion (P = 0,004) i otrzymujących leczenie skojarzone (P = 0,007) niż w grupie otrzymującej placebo. Wystąpił nieistotny trend (P = 0,24) w kierunku większej częstości występowania lub nasilenia nadciśnienia w okresie leczenia wśród osób otrzymujących leczenie łączone niż wśród osób otrzymujących placebo (6,1% vs. 3,1%). W żadnej grupie nie odnotowano drgawek.
Zgłoszono pięć poważnych zdarzeń niepożądanych podczas leczenia. Trzy z nich były reakcjami dermatologicznymi lub alergicznymi u osób przyjmujących bupropion, z których jeden również stosował plaster nikotynowy. Wszyscy trzej mieli wysypkę i świąd, a także mieli duszność i ucisk w klatce piersiowej. Objawy zaczęły się od 14 do 20 dni po rozpoczęciu leczenia. Leczenie przerwano, a trzej pacjenci otrzymywali glukokortykoidy i leki przeciwhistaminowe. Wszyscy mieli pełną rozdzielczość objawów. Te reakcje przypisano bupropionowi.
Dwa inne poważne działania niepożądane obejmowały wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u 38-letniej kobiety w 60 dni po rozpoczęciu leczenia plastrem nikotynowym i ból w klatce piersiowej u 46-letniego mężczyzny hospitalizowanego 4 dni po rozpoczęciu leczenia bupropionem.
[podobne: bisoprolol, hodyszewo msze, Mimośród ]
[patrz też: hodyszewo msze, objawy raka pluc, objawy sm ]