płaskostopie skutki nieleczenia

Ten model EAU wydaje się naśladować główne cechy choroby ludzkiej pod względem wyglądu klinicznego (ryc. 2) i liczne badania omówione poniżej (patrz. Determinanty podatności: kto jest predysponowany. I. Podstawowe mechanizmy zapalające zapalenie.) Wskazują, że jest on również rozsądna reprezentacja ludzkiego zapalenia błony naczyniowej oka w kategoriach mechanizmów. Rycina 2 Wygląd kliniczny i histologiczny zapalenia błony naczyniowej: człowiek i mysz. (A) wygląd dna oka (tylny biegun oka) i histologię siatkówki (oryginalne powiększenie, x 200) zdrowej ludzkiej siatkówki i pacjenta z zapaleniem błony naczyniowej oka. Zdjęcia dostarczone przez Chi-Chao Chan, National Eye Institute, NIH. (B) dna (x 20) i histologia siatkówki (x 400) myszy B10.RIII immunizowanej IRBP. Prawe dolne panele A i B reprodukowane za zgodą Immunological Reviews (24). Tabela 2 Główne modele zwierzęce zapalenia błony naczyniowej A. Wśród innych indukowanych modeli EAU. Humanizowane. model EAU, który jest indukowany przez myszy transgeniczne HLA klasy II, zasługuje na szczególną uwagę. Arrestin jest antygenem ocznym, na który najczęściej reagują pacjenci z zapaleniem błony naczyniowej oka, ale nie jest skuteczny w indukowaniu zapalenia błony naczyniowej u myszy typu dzikiego. Jednakże myszy otrzymały transgeniczne dla dowolnego z wielu alleli HLA klasy II, w tym HLA-DR3 (DRB1 * 0301), HLA-DR4 (DRB1 * 0401), HLA-DQ6 (DQB1 * 0601) i HLA-DQ8 ( DQB1 * 0302) (29), rozwinąć EAU po immunizacji za pomocą aretyny siatkówki (30). U myszy transgenicznych HLA-DR3 zidentyfikowano region aretyny odpowiedzialny za patologię, taki jak rozpoznawany przez limfocyty T od pacjentów z zapaleniem błony naczyniowej (odnośnik 31 i MJ Mattapallil i RR Caspi, niepublikowane obserwacje). Ponieważ u myszy transgenicznych pod względem ludzkich alleli HLA klasy II, autoantygen jest prezentowany przez ludzką cząsteczkę MHC, zwierzęta te mogą pomóc w identyfikacji regionów antygenowych funkcjonalnie zaangażowanych w chorobę człowieka, co jest warunkiem wstępnym do zdefiniowania biomarkerów specyficznych dla antygenu i terapii ludzkiego zapalenia błony naczyniowej oka. . Druga kategoria modeli EAU obejmuje te, w których choroba powstaje spontanicznie. Prawdopodobnie pod tym względem są bardziej podobne do chorób u ludzi niż indukowane modele EAU; jednak rozwijają się one w gospodarzach, które zostały zmanipulowane genetycznie, a zatem różnią się immunologicznie od normalnych. Niemniej jednak modele te mogą uczyć nas o niektórych zmiennych, które mogą powodować podatność na choroby. Zwykle spontaniczne zapalenie błony naczyniowej oka występuje w warunkach zwiększonego powinowactwa i / lub częstotliwości swoistego wobec antygenu T. Jednym z przykładów są myszy pozbawione regulatora transkrypcji AIRE, w których niedobór ekspresji grasicy antygenów tkankowych, takich jak IRBP i arestyna, skutkuje brakiem eliminacji komórek T specyficznych względem siatkówki i antygenu. Te myszy rozwijają odpowiedzi przeciwciał i limfocytów T skierowane na IRBP, które powodują zapalenie błony naczyniowej (13, 32). Innym przykładem są myszy podwójnie transgeniczne wyrażające zarówno obce białko jako antygen neo-własny w oku, jak i TCR swoiste dla tego białka na większości komórek T (tabela 2). Jednak dane uzyskane za pomocą modeli neoantygenów należy interpretować z pewną ostrożnością, ze względu na brak pewności, czy lokalizacja i poziom ekspresji neoantygenu rzeczywiście naśladują te z natywnego antygenu siatkówki. Ponadto TCR specyficzne dla neoantygenów mają zazwyczaj znacznie wyższe powinowactwo do pokrewnego antygenu niż specyficzne dla natywnego antygenu, który ucieka z procesu grasicy centralnej tolerancji; w związku z tym nie są one reprezentatywne dla typowych autoreaktywnych limfocytów T. Intrygującym modelem jest spontaniczne zapalenie błony naczyniowej oka, które rozwija się pomiędzy 8 a 12 miesiącem życia u myszy transgenicznych HLA-A29 (33,34). HLA-A29 jest silnie związany z retinochoroidopatią pisklęcą u ludzi (Tabela 1)
[podobne: litania do ducha sw i obietnice, objaw lasegue, olx pionki ]