Rasowe różnice w wyniku zaburzeń funkcji lewej komory cd

Ja w procesie zapobiegania; III lub IV vs. I lub II w próbie leczenia) i rasy (czarne lub białe). Wykorzystanie leków w linii bazowej było analizowane jako seria zmiennych dychotomicznych w zależności od użycia lub nie użycia środków przeciwpłytkowych, diuretyków, leków antyarytmicznych, digoksyny i beta-blokerów, oraz według losowego przypisania w badaniu na enalapryl lub placebo. Porównania ciągłych danych między grupami przeprowadzono za pomocą testu t Studenta i porównań danych kategorycznych z wykorzystaniem statystyki chi-kwadrat. Dwustronna wartość P wynosząca 0,05 lub mniej została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Jednowariackie i wielowymiarowe relacje badano za pomocą modeli proporcjonalnego hazardu Coxa. Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą oprogramowania do analizy statystycznej, wersja 6.12 (SAS Institute, Cary, NC).
Wyniki
Charakterystyki poziomu bazowego
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka uczestników badań nad dysfunkcją lewej komory. Charakterystykę linii podstawowej białych i czarnych uczestników badań profilaktycznych i leczenia przedstawiono w Tabeli 1. W obu badaniach czarni uczestnicy byli średnio młodsi od białych. Wskaźniki ciężkości niewydolności serca, takie jak klasa funkcjonalna NYHA i frakcja wyrzutowa lewej komory, były podobne dla czarnych i białych. U czarnych występowała większa częstość występowania cukrzycy, wcześniejszego nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu i dysfunkcji lewej komory o podłożu niedokrwiennym oraz mniejszej częstości występowania wcześniejszego zawału mięśnia sercowego. W obu badaniach czarni mieli znacznie wyższe średnie rozkurczowe ciśnienie krwi i stężenia kreatyniny w surowicy, ale nie było znaczącej różnicy między czarnymi i białymi w średnim skurczowym ciśnieniu krwi. Używanie beta-blokerów i leków antyarytmicznych było mniej powszechne, a stosowanie diuretyków było częstsze wśród czarnych. W obu badaniach podobne proporcje białych i czarnych uczestników zostały losowo przydzielone do otrzymania enalaprylu. Czarni uczestnicy zostali zapisani ze wszystkich 23 klinicznych stron SOLVD. Średni czas obserwacji (. SD) wynosił 34,2 . 14,0 miesięcy w próbie zapobiegania i 32,3 . 14,8 miesiąca w próbie leczenia.
W analizie jednoczynnikowej
Według analizy jednowymiarowej czarni uczestnicy badania SOLVD mieli znacznie większe ryzyko niż biali na śmierć ze wszystkich przyczyn (względne ryzyko, 1,62, przedział ufności 95%, 1,30 do 2,03; P <0,001), śmierć z powodu awarii pompy (względna ryzyko, 1,79, przedział ufności 95%, 1,21 do 2,67, P = 0,004) oraz łączny punkt końcowy zgonu z jakiejkolwiek przyczyny lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca (ryzyko względne, 1,91, przedział ufności 95%, 1,60 do 2,28; P < 0,001), ale nie dla zgonu z powodu arytmii (względne ryzyko, 1,21, 95% przedział ufności, 0,78 do 1,88, P = 0,4). W próbie leczenia, czarni byli bardziej narażeni na śmierć ze wszystkich przyczyn (względne ryzyko, 1,22, 95% przedział ufności, 1,03 do 1,44, P = 0,02), śmierć z powodu awarii pompy (względne ryzyko, 1,35, 95-procentowy przedział ufności, 1,07 do 1,70; P = 0,01), a łączny punkt końcowy zgonu z jakiejkolwiek przyczyny lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca (względne ryzyko, 1,36; przedział ufności 95%, 1,18 do 1,56; P <0,001), ale nie dla zgonu z powodu arytmii (ryzyko względne, 0,91, przedział ufności 95%, 0,63 do 1,34, P = 0,6).
W obu badaniach zmiennymi związanymi ze zwiększonym ryzykiem zgonu z wszystkich przyczyn według analizy jednowymiarowej były starszy wiek, niższa frakcja wyrzutowa w linii podstawowej, wyższa klasa czynnościowa NYHA, stężenie kreatyniny w surowicy od 1,5 do 2,0 mg na decylitr jako przeciwnie do mniej niż 1,5 mg na decylitr, cukrzycę i stosowanie digoksyny, diuretyków lub leków antyarytmicznych
[podobne: Mimośród, ambroksol, bupropion ]
[więcej w: objawy chłoniaka, modlitewne sos, objawy grzybicy pochwy ]